Head GISDTDA

ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ ช่วงวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567

GISTDA คาดการณ์พื้นที่ 9 จังหวัดเสี่ยงสูงเกิดไฟป่า ช่วงวันที่ 19-25 กุมภาพันธ์ 2567

.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ไฟป่าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ด้วยแบบจำลองระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 25 กุมภาพันธ์ 2567 พบว่ามี 10 จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดไฟป่าคาดว่าสูงกว่า 1 ล้านไร่ ได้แก่พื้นที่จังหวัด #ตาก #ลำปาง #เชียงใหม่ #เพชรบูรณ์ #นครสวรรค์ #แม่ฮ่องสอน #น่าน #พิษณุโลก #อุตรดิตถ์ และ #กำแพงเพชร โดยส่วนใหญ่จะเกิดในเขตพื้นที่เกษตร พื้นที่เขต สปก. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งนี้ สาเหตุอาจเกิดจากการจุดไฟเผาเพื่อหาของป่า หรือการเผาก่อนเตรียมการเพาะปลูก หรือการเผาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น

.

โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปวางแผนเพื่อการจัดการเชื้อไฟ และจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

.

ทั้งนี้ GISTDA ยังติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th

.

หมายเหตุ : การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า เป็นการประเมินด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจุดความร้อนสะสม (ทั้งข้อมูล VIIRS และ MODIS) ข้อมูลพื้นที่เผาไหม้ย้อนหลัง ประเภทการใช้ที่ดิน และข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้า (อุณหภูมิ และความชื้น) ของแต่ละช่วงเวลา

.

#GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2POINT5 #ข้อมูลรายชั่วโมง #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #พื้นที่เสี่ยงไฟป่า #ข้อมูลดาวเทียม #บริหารจัดการ #วางแผน

Nattakarn Sirirat 19/2/2024 286 0
Share :

Related news