Head GISDTDA

GISTDA และกรมอนามัย แนะนำและส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee”

#210866

GISTDA และกรมอนามัย แนะนำและส่งเสริมการใช้งาน Application “Life Dee” ซึ่งเป็น Application เพื่อสุขภาพ และมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย อาทิ การแจ้งเตือนมลพิษของแต่ละพื้นที่เช่น ค่าฝุ่น PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียม ค่าคุณภาพอากาศ AQI และ PM10 จากสถานีตรวจวัดภาคพื้นดินของกรมควบคุมมลพิษ/ ข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงข้อมูลฝนและอุณหภูมิ ณ ตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถวางแผนกิจกรรมประจำวันได้อย่างเหมาะสม/ แผนที่สถานบริการสุขภาพผ่าน Application “WHERE” ที่พัฒนาโดย GISTDA ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยค้นหาสถานบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้เคียงตำแหน่งผู้ใช้มากที่สุด โดยผู้ใช้สามารถค้นหาสถานบริการสุขภาพตามประเภทสถานพยาบาล พร้อมแสดงรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อได้อย่างถูกต้องแม่นยำ/ ห้องปลอดฝุ่นซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมอนามัย และภาคีเครือข่ายร่วมกันจัดทำห้องปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชน/ คลินิกมลพิษออนไลน์ มุ่งเน้นให้บริการความรู้ฝุ่น PM2.5 และการดูแลสุขภาพ ตลอดจนบริการแบบฟอร์มการซักประวัติ อาการและโรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม ภายใต้โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์/ ข้อมูลสาระความรู้เกี่ยวกับฝุ่นและสุขภาพที่ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น สาเหตุของฝุ่น ผลกระทบของฝุ่นต่อสุขภาพ วิธีการป้องกันฝุ่น และวิธีการดูแลตนเองเมื่อสัมผัสฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่นต่อร่างกายและวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้น

ปัจจุบัน ประเทศไทยประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศ และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเมือง และที่ผ่านมา GISTDA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกันพัฒนา Application “เช็คฝุ่น” ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PM 2.5 เชิงพื้นที่มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งกรมอนามัยเองเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก “เช็คฝุ่น” ที่จะช่วยลดผลกระทบการเกิดโรคทางเดินหายใจของคนในชุมชนเมืองได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงพัฒนาและต่อยอดเพื่อนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนในรูปแบบของ Application “Life Dee” ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมกันพัฒนา สร้างการรับรู้ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศกับข้อมูลด้านสาธารณสุข

“Life Dee” เป็นมัลติ Application ที่ออกแบบและพัฒนาร่วมกันระหว่างทีม GISTDA และกรมอนามัยที่เต็มไปด้วยข้อมูลสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมที่ห่วงใยในเรื่องสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้าง   “Life Dee” มีความหลากหลายและน่าสนใจ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยและใส่ใจสุขภาพ ผมมั่นใจว่า “Life Dee” นี่แหละจะช่วยคุณได้

สามารถดาวน์โหลดแอป “Life Dee” ได้แล้ววันนี้!

#LifeDeeApplicationดีดีที่ต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี

Nattakarn Sirirat 21/8/2023 0
Share :