Head GISDTDA

พิธา และทีม ขอเข้าหารือ GISTDA รับฟังข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ปัญหาภัยแล้ง ภัยพิบัติ รวมถึงการพัฒนาดาวเทียม และท่าอวกาศยานในประเทศไทย

   11 ก.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และคณะ ประกอบด้วยนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และนายศุภโชติ ไชยสัจ ว่าที่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA เพื่อหารือถึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ ในการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการปัญหาสำคัญของประเทศ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

   GISTDA ได้เน้นความสำคัญกับภารกิจอวกาศของ GISTDA ในฐานะหน่วยงานด้านอวกาศของประเทศไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะในการจัดการกับปัญหา PM2.5 อุทกภัย ภัยแล้ง การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลให้สามารถประเมินพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติได้ และคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการเกษตรรายแปลงที่เหมาะสม

 

   นอกจากนี้ GISTDA ยังได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ (New SPACE ECONOMY) โดยผลักดันให้มีกฎหมาย ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติกิจการอวกาศ พ.ศ. … รวมถึงการพัฒนาแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศที่ก้าวหน้า อีกทั้ง ยังมุ่งพัฒนาดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อให้สามารถสร้างด้วยขีดความสามารถจากภายในประเทศ การวิจัยเทคโนโลยีอวกาศเพื่อส่งเสริมให้เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างท่าอวกาศยาน (Spaceport) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกฎหมายและนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในระยะยาว

amorn.pet 11/7/2023 0
Share :