Head GISDTDA

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าหารือ GISTDA ผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เข้าหารือ GISTDA ผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างทั้ง 2 ประเทศ

GISTDA ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย (ฯพณฯ มุน ซึง ฮยอน-H.E. Mr. Moon Seung-Hyun) และคณะ เพื่อหารือและผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย 

การหารือดังกล่าว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ได้แสดงความมุ่งมั่นจริงจังพร้อมให้การสนับสนุนและยินดีผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย ให้เกิดผลสำเร็จ เป็นรูปธรรม รวมถึงการร่วมวิจัยและพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม/การแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากร และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง ไปจนถึงการเสริมสร้างทุนมนุษย์ผ่านกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้  ท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้เห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีบนฐานของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง GISTDA และหน่วยงานภายใต้สาธารณรัฐเกาหลี สามารถผลักดันโครงการความร่วมมือร่วมกันในอนาคต

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เน้นย้ำว่า “สาธารณรัฐเกาหลีเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่สำคัญด้านอวกาศของไทย เนื่องจากเกาหลีประสบความสำเร็จในการพัฒนาโปรเจคโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศขนาดใหญ่จำนวนมากและได้รับการยอมรับจากนานาชาติ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่สาธารณรัฐเกาหลีให้ความจริงจังในการผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศต่างๆ ข้างต้นกับไทยให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ”
 
หลังจากนี้คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มีกำหนดนำคณะผู้บริหารจากองค์การอวกาศแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (Korea Aerospace Research Institute, KARI) เข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อผลักดันความร่วมมือด้านอวกาศระหว่างสาธารณรัฐเกาหลี-ไทย ให้เป็นผลสำเร็จรูปธรรม ต่อไป

Nattakarn Sirirat 30/1/2023 0
Share :