Head GISDTDA

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA ในด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านสิ่งแวดล้อม

9 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมพันธมิตร มอบหมายให้นางสาวณัทพร ภูจำนงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการเครือข่ายในประเทศ ให้การต้อนรับคณาจารย์ นิสิตในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำนวน 16 คน จากภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดและเพิ่มพูนประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางด้านภัยพิบัติ การจัดการน้ำแบบองค์รวม และการจัดการเกษตรและอาหาร เพื่อการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม  ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 GISTDA ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี แจ้งวัฒนะ กทม.  
ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอภารกิจสำคัญของ GISTDA โดยเฉพาะการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมต่างๆ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์จากโครงการ THEOS-2  และการให้บริการ Application & Solution ทั้งในด้านภัยพิบัติ การจัดการน้ำแบบองค์รวม และการจัดการเกษตรและอาหาร ซึ่งอาจารย์และนิสิตได้ให้ความสนใจในภารกิจของ GISTDA เป็นอย่างมาก โดยมีประเด็นคำถามเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลดาวเทียม และ Application ต่างๆ ของ GISTDA เพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาการวิจัยสู่การปฏิบัติจริงในอนาคต

Nattakarn Sirirat 9/8/2565 682 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง