Head GISDTDA

วันนี้ GISTDA ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5

วันนี้ GISTDA ให้การต้อนรับคณะผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ“กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ” โดย นายตติยะ  ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับและบรรยาย เพื่อส่งเสริมข้อมูลสร้างทักษะความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการอบรม อีกทั้ง ยังได้ประสานเครือข่ายสานสัมพันธ์อันจะเชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือด้านต่างๆ ในอนาคตต่อไป

phasaphong.tha 17/6/2565 618 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง