Head GISDTDA

เยี่ยมชมกิจการ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   โดยเข้าเยี่ยมชมดูงาน การปฏิบัติการดาวเทียม การรับสัญญาณดาวเทียม รวมทั้งเข้ารับฟังการบรรยายจากห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ Astrodynamics Research Laboratory(Astrolab) เพื่อเพิ่มทักษะและเปิดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและต่อยอดเพื่อประกอบการตัดสินใจการประกอบอาชีพในอนาคต

phasaphong.tha 11/5/2565 970 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง