Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

   GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพียง 45 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เขตสปก. 19 จุด ป่าสงวนแห่งชาติ 13 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 7 จุด และพื้นที่เกษตร 6 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #ตาก 22 จุด #เชียงใหม่ 9 จุด และ #อุตรดิตถ์ 3 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในและนอกประเทศ เนื่องมาจากมีฝนตกจากพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นทั่วภูมิภาค ซึ่งวานนี้พบจุดความร้อนเกิดขึ้นเพียง 12 จังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 1 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,687 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,378 จุด และภาคกลาง 9,810 จุด ตามลำดับ
.
   ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. ภาพรวมทั่วประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) อยู่ที่ระดับดีถึงดีมาก ยกเว้นจังหวัด #เชียงราย ที่ยังพบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ 54 มคก./ลบ.ม. ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)
.
   สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านจุดความร้อนยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยอันดับหนึ่งยังคงเป็น สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 328 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 77 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 45 จุด ตามลำดับ
.
   ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
   อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 1/5/2022 0
Share :