Head GISDTDA

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างหรือเลิกจ้าง
ชื่อเรื่อง ฉบับ/ปี หมายเหตุ
ลูกจ้างที่ สวก. จัดจ้างถือเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 หรือไม่ พ.ศ. 2553  
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน พ.ศ. 2555  
แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน พ.ศ. 2561  
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน พ.ศ. 2562  
กรณีศึกษาแนวปฏิบัติการจ้างหรือเลิกจ้าง พ.ศ. 2562  
หลักการทั่วไปและแนวปฏิบัติเพื่อการจัดหางานที่เป็นธรรมและบทนิยามว่าด้วยค่าธรรมเนียมในการจัดหางานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2563  

 

 

 

Nanfa Sangnakorn 11/2/2565 1585 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง