Head GISDTDA

GISTDA ใช้ไทยโชตและข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ติดตามคราบน้ำมันอ่าวมาบตาพุดต่อเนื่อง

 

GISTDA ใช้ไทยโชตและข้อมูลเรดาร์ชายฝั่ง ติดตามคราบน้ำมันอ่าวมาบตาพุดต่อเนื่อง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่งของ GISTDA ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสถานีพะยูน และสถานีบ้านเพ จ.ระยอง ทำการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน (จุดสีเขียว) พบว่า ตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 18.00 น. ของวันที่ 27 มกราคม 2565 จนถึง 10 โมงเช้าของวันที่ 28 มกราคม 2565 “กระแสน้ำมีทิศทางเฉลี่ยไหลออกนอกฝั่ง ทำให้คราบน้ำมันส่วนใหญ่ยังคงอยู่บริเวณใกล้เคียงกับตำแหน่งคราบน้ำมันของวันที่ 27 ม.ค. 65 (กรอบสีน้ำเงิน) ***อธิบายง่ายๆ ก็คือ ยังไม่เข้าฝั่งครับ*** ซึ่งตรงกับข้อมูลที่เราวิเคราะห์ได้จากภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตวันนี้ (กรอบสีแดง)

โดยข้อมูลดังกล่าวนี้ ทาง GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้วางแผน ติดตาม ตรวจสอบในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงที่ดาวเทียมถ่ายภาพบริเวณพื้นที่อ่าวมาบตาพุดมีปริมาณเมฆค่อนข้างมาก จึงทำให้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมที่ถ่ายได้ในวันนี้ไม่สามารถวิเคราะห์คราบน้ำมันได้อย่างเต็ม 100% ของพื้นที่ จึงได้ทำการตรวจสอบร่วมกับข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่งของ GISTDA เพื่อการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันอีกครั้ง ซึ่งเป็นดังภาพที่ปรากฏ

ปัญหาภัยพิบัติและมลพิษทางทะเล ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 

Nanfa Sangnakorn 28/1/2565 0
Share :