Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 4 มกราคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) ของวันที่ 4 มกราคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ จำนวน 69 จุด พบมากสุดใน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 27 จุด พื้นที่เกษตร 24 จุด พื้นที่เขตสปก. จำนวน 8 จุด พื้นที่ชุมชนและพื้นที่อื่นๆ 6 จุด จุด พื้นที่ริมทางหลวง 3 จุด และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 1 จุด โดยพื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ จังหวัด #เชียงใหม่ และ #เชียงราย จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนที่เริ่มมีกระจายตัวอยู่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดจากการเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร . สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน พบมากสุดที่ราชาณาจักรกัมพูชา จำนวน 391 จุด รองลงมา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จำนวน 238 จุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 99 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดผลต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่โดยรอบ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น . อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 4/1/2022 0
Share :