Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคลังข้อมูลภูมิสารสนเทศ และเครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin 20/12/2564 1083 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง