Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิด (Open Platform) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)
Admin 12/11/2564 1136 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง