Head GISDTDA

GISTDA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565”

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน  2564 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“ประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ บุคลากร สทอภ. มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงต่อ
การทุจริตประพฤติมิชอบในองค์กร และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนการบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตได้ในอนาคต

โดยได้รับเกียรติจาก คุณฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นวิทยากร
ทั้งในรูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 และ
Online ผ่านระบบ Google Meet 

ทั้งนี้สามารถรรับชมย้อนหลัง และ เอกสารประกอบ

ได้ที่ แชร์ไดรฟ์นี้ >>> https://drive.google.com/drive/folders/10xd6nKh9d9bEEM7qaLV7SJ-RrxP3ptA8

Admin 23/11/2564 0
Share :