Head GISDTDA

GISTDA จัดโครงการสัมมนา “การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่” ครั้งที่ 1

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนา การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายใต้หัวข้อ “การดำเนินโครงการรูปแบบ Project Based    Management อย่างไร ให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ สทอภ.”  ในรูปแบบ online  และ onsite   โดยเน้นการดำเนินโครงการรูปแบบ Project Based Management (PBM) รวมทั้งการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure: SOP) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการ สทอภ. เป็นผู้บรรยาย

 

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
ลิงค์ >>>    https://drive.google.com/drive/folders/1QC4Wgwuerp2jOY4U8aJuSiW6W9pUjcfo

Admin 12/11/2021 0
Share :