Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-1 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564

โดยเปรียบเทียบภาพ 2 ช่วงเวลา เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 และวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มขึ้นในบริเวณบางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมา อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุคมปาซุ ที่ทำให้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำสายหลัก

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

เปรียบเทียบภาพ

Admin 17/10/2564 90 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top