Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel-1 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง

ติดตามสถานการณ์น้ำในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือตอนล่าง ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัด #หนองคาย #อุดรธานี #นครราชสีมา #ขอนแก่น #มหาสารคาม #ชัยภูมิ #บุรีรัมย์ #เพชรบูรณ์ #สุรินทร์ และ #ลพบุรี รวมทั้งสิ้น  387,502 ไร่ ทั้งนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำ รวมถึงทุ่งรับน้ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และชุมชนที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

Admin 13/10/2564 93 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top