Head GISDTDA

จิสด้าถวายรายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานและการแก้ปัญหาภัยแล้งโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” ของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านหนองไผ่ ตำบลระแงง อำเภอ ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บริเวณบ่อน้ำสาธารณะหมู่ 8 บ้านหนองไผ่ โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผสทอภ. เป็นผู้ถวายรายงาน 
      โดย จิสด้า ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักสารสนเทศ มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการสำรวจบ่อน้ำพระราชทาน วัดขนาดความกว้าง ยาว ลึก ของบ่อ ปริมาตรเก็บกักน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณขอบบ่อ รวมทั้ง การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนราษฎรของกลุ่มฯ รวมกับข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง KompSat-3 (รายละเอียดภาพ 70 เซ็นติเมตร) บันทึกภาพเมื่อวันที่ 10 และ 20 กุมภาพันธ์ 2559 จัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการเชิง พื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ให้การช่วยเหลือและติดตามผลของราษฎรที่ได้รับบ่อน้ำพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามวัตถุประสงค์
การปรับปรุงสระและขุดบ่อน้ำพระราชทานนี้ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี พระราชทานงบประมาณปรับปรุงสระน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและประโยชน์แก่ราษฎร ในพื้นที่ หมู่ 7 บ้านยางเตี้ย หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ 9 บ้านกางของ หมู่ 10 บ้านระแงง หมู่ 12 บ้านยางเตี้ยใต้ และหมู่ 14 บ้านยางเตี้ย ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 91 บ่อ และ พื้นที่หมู่ 2 บ้านกุง ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์ จำนวน 18 บ่อ รวมทั้งสิ้น 109 บ่อ ซึ่งบ่อน้ำพระราชทานนี้ ได้ดำเนิน การขุดแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

Admin 1/6/2016 0
Share :