Head GISDTDA

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ กรรมการบริหาร GISTDA เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนา ณ โรงแรม Best Western PLUS Wanda Grand Hotel ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน ให้มีการใช้เทคโนโลยีอวกาศสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรของประเทศไทย
          พลเอก ดร.วิชิต สารทรานนท์ กรรมการบริหาร GISTDA กล่าวว่า ที่ผ่านมาภาคเกษตรกรรมของไทยได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่แตกต่างไปจากเมื่อก่อนเยอะ โดยเฉพาะการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สถานการณ์ในระดับโลกและระดับประเทศได้ส่งผลต่อวิถีการผลิต การบริโภคในประเทศ ซึ่งถูกเชื่อมโยงไปสู่ระดับระหว่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงและผันผวนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทย ทำให้ภาคเกษตรจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการในระดับประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน วันนี้เราเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีประสบการณ์ในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศนำมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตร เพื่อไขปัญหาและหาทางออกที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำระบบสำหรับแผนที่เพาะปลูกและการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกของประเทศ การใช้ดาวเทียมเพื่อสำรวจ ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งให้กับเกษตรกรรม เป็นต้น
          พลเอก ดร.วิชิต ฯ กล่าวอีกว่า การสัมมนาครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแนวคิด เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ทำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่เกษตรกรรมในด้านต่างๆ เช่น ด้านข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชจากทุกหน่วยงานด้านเกษตรกรรมที่ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าในแต่ละพื้นที่ปลูกพืชหรือไม้ผลชนิดใด มีการปลูกจำนวนเท่าไร โดยการแชร์ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและแม่นยำยิ่งขึ้น

            กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วนงานต่างๆใน ประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารประกอบการบรรยายและรายละเอียดกำหนดการสัมมนาได้ตามไฟล์แนบ

Admin 22/6/2016 0
Share :