Head GISDTDA

นายกฯ ติดตามงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2559 นายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินโครงการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
       โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต) นำเสนอผลการดำเนินโครงการบูโดสันติสุข ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรทับซ้อนเขตอุทยาน            แห่งชาติบูโดสุไหงปาดี และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่

       ที่ผ่านมา GISTDA ได้สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องข้อมูลแปลงที่ดินทำกินของภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงการทำสำรวจแนวเขตกันชนระหว่างที่ดินทำกินของชาวบ้านกับพื้นที่ป่า เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าแบบมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชนด้วย

Admin 25/7/2016 0
Share :