Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP สร้างความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง ณ ประเทศเมียนมาร์

GISTDA ร่วมกับ UNESCAP, National Remote Sensing Centre, ISRO, India จัดการฝึกอบรม “The Training Workshop for Regional Drought Mechanism in Myanmar” ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ เมืองเนบิดอว์ ประเทศเมียนมาร์  ภายใต้โครงการ Regional Drought Mechanism ที่ดำเนินการโดย UNESCAP เพื่อพัฒนาระบบติดตามภัยแล้งด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้กับประเทศเมียนมาร์ โดย GISTDA ได้สนับสนุนบุคลากร ได้แก่ ดร.ฐนิตา เสือป่า และ นายจักรพงษ์ ทะวะละ เพื่อร่วมเป็นวิทยากรใน

     การฝึกอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเมียนมาร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามภัยแล้ง อีกทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในประเทศเมียนมาร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับความสนใจจากจากผู้เข้าฝึกอบรมเป็นอย่างยิ่งในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการปฎิบัติงานและติดตามภัยแล้งที่ให้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

     หลังจากการนี้ GISTDA ยังคงให้การสนับสนุน UNESCAP และโครงการ Regional Drought Mechanism อย่างต่อเนื่อง ในฐานะ Thailand Focal point ของโครงการ Regional Cooperation in Space Applications โดยการฝึกสอนและฝึกฝนผู้แทนจากประเทศกัมพูชาและเมียนมาร์ประเทศ ณ ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศและสามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในประเทศของตนได้

Admin 5/8/2016 0
Share :