Head GISDTDA

เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี GISTDA เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ตามพระราชดำริ ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

    10 สิงหาคม 2559 GISTDA จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี เผยแพร่ข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ผ่านระบบภูมิสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและระลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความกินดีอยู่ดี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

       พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เผยว่า เดิมทีระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น GISTDA พัฒนาขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2557 และเฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5 รอบ 2 เมษายน 2558และในปีนี้ ถือเป็นปีมิ่งมงคลของคนไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ GISTDA จึงได้นำข้อมูลโครงการธนาคารอาหารชุมชน Food Bank ตามพระราชดำริ มาบรรจุไว้ในระบบภูมิสารสนเทศที่เราพัฒนาขึ้นมา โครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริ เปรียบเสมือน “การจัดการ” ต่อระบบวงจรการสร้างสะสมอาหาร ในรูปแบบของการผลิต การฝาก การเก็บรักษาการเพิ่มทุน การนำดอกผลไปใช้อย่างมีระบบเช่นเดียวกับการออมในระบบธนาคาร ด้วยการผสมผสานวงจรห่วงโซอาหาร ด้วยการใช้ระบบนิเวศวิทยาให้เกื้อกูลกันทั้งระบบ ไม่ให้ส่งผลลบต่อพื้นที่ผลิตอาหารในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ต้นน้ำลำธารสภาพพื้นดินและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธารและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกันในระบบ

     พลเอก ดร.วิชิตฯ กล่าวเสริมอีกว่า ระบบดังกล่าวจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ของโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย (user-friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Smartphone หรือ Tablet  นอกจากนี้ ยังสามารถร่วม“ปักหมุด” ในแผนที่เมื่อผู้ใช้อยู่บนพื้นที่จริง พร้อมทั้งสามารถupload รูปถ่ายที่ผู้ใช้กำลังดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ และข้อความแห่งความประทับใจได้อย่างง่ายดาย ที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง http://royalprojects.gistda.or.th

Admin 11/8/2016 0
Share :