Head GISDTDA

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้านผังเมือง

เมื่อวันที่ 6 มกราคม GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ได้จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิจัยทางด้านผังเมือง ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ บางเขน ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวปัญญาภัสสร์ นพพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นผู้แทนกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีนางสาวปราณปริยา วงค์ษา รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้การต้อนรับ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการของสำนักผังเมืองได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ประสบการณ์และศักยภาพในการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการศึกษาและวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านการผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมือง นักผังเมือง นักวิชาการแผนที่ สถาปนิก และประเภททั่วไประดับอาวุโสลงมา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ นายช่างสำรวจ รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 คน ระยะการฝึกอบรม 5 วัน (6-7, 11-13 มกราคม พ.ศ. 2559)

Admin 6/1/2016 0
Share :