Head GISDTDA

GISTDA มุ่งหน้านำระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่ ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่

          หลังจากที่ GISTDA ได้ดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่หมู่บ้านเพื่อการรับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ ได้นำระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเขตพื้นที่เพื่อเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้นำไปใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยำเป็นข้อมูลที่แท้จริงตรวจสอบได้ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงจุด วันนี้ GISTDA นำทีมโดย พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร GISTDA ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเทศบาลตำบลแม่ลานนา รวมไปถึงผู้นำชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงาน โดยมีนายชูรส คุณาคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร่ เข้าร่วมงานและกล่าวต้อนรับ 

           โดย การดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว สามารถช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การแก้ไขหรือพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไปนั้น ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ ซึ่งจะสามารถต่อยอดให้กับหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ ในการนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับใช้ในพื้นที่ โดย GISTDA มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่สามารถให้ความรู้ เทคนิค วิธีการ ในการใช้งานให้กับบุคลากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบข้อมูลจากฐานราก และนำมาซึ่งการพัฒนาพื้นที่อย่างมีแบบแผนและยั่งยืน

Admin 17/1/2016 0
Share :