Head GISDTDA

ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว

          GISTDA  ร่วมกับหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ไทยสหรัฐฯ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “A Day in the life of the NASA engineer” เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยระดับประถมและมัธยมศึกษากับอาชีพวิศวกรอวกาศ โดยเปิดโอกาสน้องๆ เยาวชนได้พบปะพูดคุยและรับฟังประสบการณ์การทำงานที่สุดยอดในชีวิตกับ Dr.Juan A. Román รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม NASA /Goddard Space Flight Center ผู้ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและสร้างดาวเทียมรวมทั้งอากาศยานให้กับโครงการสำรวจอวกาศที่สำคัญต่างๆ ของ NASA กว่า 28 ปี และหวังให้เยาวชนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

          กิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากการหารือยุทธศาสตร์ ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 5 โดยที่รัฐบาลของทั้ง 2 ฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน-สู่-ประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา - STEM) จึงได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตและการร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศได้ให้คำมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกันภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐฯ (Thai – US Creative Partnership) ในการกำหนดสาขาและกิจกรรมความร่วมมือใหม่ๆ

Admin 24/2/2016 0
Share :