Head GISDTDA

GISTDA ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง สำรวจและจัดเก็บข้อมูลแปลงเกษตรกร ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง ดำเนิน การจัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการหลวง ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง โดยนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน  ข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงไทยโชต ข้อมูลดาวเทียมอื่นๆและข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศสี มาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกร รายแปลง ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ทั้ง 38 ศูนย์ ให้มีความถูกต้อง ทันสมัย ซึ่งในระหว่างวันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่ สทอภ. และเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมเดินทางสำรวจ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลแปลง เกษตรกรในภาคสนาม ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี เจ้าหน้าโครงการหลวงแม่แฮ ด้านการส่งเสริมไม้ผลและพืชผัก เป็นผู้ประสานงานและร่วมออกสำรวจในครั้งนี้ด้วย

Admin 22/6/2015 0
Share :