Head GISDTDA

เริ่มแล้ว...เตรียมการไฟป่าหมอกควัน 10 จังหวัดภาคเหนือ

30 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรม กรีนเลค จ.เชียงใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หรือ War room ประจำจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อร่วมหารือแนวทางสำหรับการจัดตั้ง War room ประจำทั้ง 10 จังหวัดภาคเหนือ และ War room ประจำอำเภอพื้นที่เสี่ยง ในแต่ละจังหวัด รวมทั้งแนวทางการผลักดันแผนงานด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

Admin 30/11/2015 0
Share :