Head GISDTDA

GISTDA จัดสัมมนาในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย"

 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 GISTDA ร่วมจัดสัมมนากับสมาคมประกันวินาศภัยประเทศไทย ในหัวข้อ "เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับธุรกิจประกันภัย" โดยการใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศมาวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำแผนที่ประเมินพื้นที่เสี่ยงจากน้ำท่วม เพื่อการนำไปพิจารณาการรับประกันวินาศภัย หรือการคำนวนอัตราเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสม โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวเปิดงานพร้อมทั้งบรรยายเรื่องแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ ห้อง Salon B โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

Admin 1/12/2015 0
Share :