Head GISDTDA

ระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและติดตามพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 GISTDA นำโดย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผสทอภ. ให้เกียรติบรรยายเรื่องระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและติดตามพื้นที่เพาะปลูกใบยาสูบ อีกทั้ง ยังมีการสาธิตการบังคับอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานยาสูบ ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ.ลำปาง  ภายในงานมีเจ้าหน้าที่สำนักงานยาสูบให้ความสนใจในระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมที่ GISTDA นำไปแสดงเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ GISTDA และสำนักงานยาสูบ จะเกิดความร่วมมือในการดำเนินงาน และการบูรณาการร่วมกันต่อไปในอนาคต

Admin 14/1/2015 0
Share :