Head GISDTDA

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เดินทางมายัง GISTDA

          19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ : นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการบริหาร สทอภ. พร้อมด้วย นายเชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ. และเจ้าหน้าที่ ได้ต้อนรับ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการ การประปานครหลวง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของการประปานครหลวง ได้เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของ GISTDA และร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่องานการประปานครหลวง (กปน.)

         โดยกรอบการหารือในครั้งนี้ GISTDA มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านการประปาของ กปน. อาทิ การวิจัยและพัฒนา, การสนับสนุนเทคโนโลยีการจัดทำแผนที่ด้วย UAV บินสำรวจพื้นที่การให้บริการของ กปน., การให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมผ่านระบบ Web Map Service, การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ และการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา เป็นต้น

         จากการหารือดังกล่าว จะนำไปสู่ความร่วมมืออันดีของทั้งสองหน่วยงานในอนาคต

Admin 19/11/2014 0
Share :