Head GISDTDA

จิสด้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

 วันที่ 11 ก.ค. 62  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก นำทีมโดย นางมิ่งขวัญ กันธา หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงทางสังคม ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”ที่จะเป็นระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางโดยมีข้อมูลแปลงที่ดินที่มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายตามแนวทางการจัดการร่วมหลายฝ่าย (Co-Management) เพื่อสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ บนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบัน โดยมีผู้แทนชุมชน หน่วยงานความร่วมมือระดับพื้นที่ทุกภาคส่วน จำนวน 50 คนเข้าร่วมกระบวนการ ความคาดหวังของ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอำเภอแม่แจ่ม และ นายสันติชาติ ยิ่งสินสุวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ศึก คือการยกระดับฐานข้อมูลชุมชน การขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนในชุมชน สู่การจัดทำแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำ ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลจากระดับชุมชนจะต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการยอมรับจากหน่วยงาน เปิดพื้นที่ให้คนในชุมชน ได้เข้าถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และร่วมวางแผนพัฒนาที่เป็นระบบ ซึ่งวันนี้ระบบ Maesuk Portal จะเป็นเครื่องมือ นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยี เป็นเข็มทิศสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาพื้นที่ตำบลแม่ศึกและในอนาคตจะเชื่อมโยงให้คลอบคลุมทั้งอำเภอแม่แจ่ม

Admin 11/7/2019 0
Share :