Head GISDTDA

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557

     นายอานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการ  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ให้เกียรติต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต  อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพตลอดจนการนำความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริงและเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการในด้านต่างๆ จาก สทอภ.

 

ผู้รายงาน  นายณัฐกิตติ์  เสนะโหมงคลภัทร์
E mail : senaho@eoc.gistda.or.th
สำนักงานพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 1/9/2014 568 0
Share :