Head GISDTDA

จิสด้า เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

4 ต.ค 60 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า  ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ  เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกเจตนารมณ์สนับสนุนแม่แจ่มโมเดลพลัส ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานในท้องถิ่น ประชาชนคนแม่แจ่ม หน่วยงานหนุนเสริมจากทุกภาคส่วน  เป้าหมายหลักสำคัญเพื่อร่วมออกแบบแนวทางให้เกิดความชัดเจนในแผนงาน ทิศทาง เป้าหมาย ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ สร้างโมเดลการพัฒนาเชิงปฏิบัติการให้เป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs in Action) พร้อมผู้นำภาคประชาชนคนแม่แจ่มได้ยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายระดับชาติ สู่การเปลี่ยนแปลงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริง

Admin 4/10/2560 835 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง