Head GISDTDA

รายงานแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน
  1. รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน และ เอกสารนำเสนอผลงาน 5 ด้าน (ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย ด้านสังคม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.thaigov.go.th/th/download/item/91296-91296.html
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน
Admin 10/6/2015 770 0
Share :

Related news