Head GISDTDA

เหตุการณ์คราบน้ำมันที่ชายหาด อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

Update ล่าสุด จากการใช้ภาพ Cosmo SkyMed เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 58 เวลา 17.44 น. พบว่ายังคงมีคราบน้ำมันอยู่อีกประมาณ 2.9 ตร.กม. บริเวณชายฝั่ง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ส่วนพื้นที่อื่นๆ ไม่พบคราบน้ำมันแล้ว และจากกระแสน้ำสุทธิ ช่วงวันที่ 29 ต.ค. - 2 พ.ย. 58 พบว่า ความเร็วกระแสน้ำสุทธิ อยู่ในช่วง 0.4 - 1.0 กม./ชม. และมีทิศทางจากเหนือลงใต้

ตามที่ ได้รับแจ้งจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 8 และกรมควบคุมมลพิษ ว่าได้พบคราบน้ำมันมีลักษณะเหนียวข้น สีดำ จับตัวกันเป็นก้อน และส่งกลิ่นเหม็น ถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาเกยบริเวณชายหาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพบว่ามีความยาวตลอดแนวชายฝั่งไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 นั้น

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ตรวจสอบจากภาพดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 18.30 น. พบว่ามีพื้นที่คาดว่าเป็นคราบน้ำมันตั้งแต่บรเิวณปากแม่น้ำแม่กลอง รอยต่อจังหวัดสมุทรสงครามและสมุทรสาคร ลงมาจนตำบลแหลม ผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 111 ตารางกิโลเมตร

สำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน วิเคราะห์ด้วยข้อมูลกระแสน้ำรายชั่วโมงจาก ระบบเรดาร์ชายฝั่งระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2558 พบว่า คราบน้ำมันเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้ (197 องศา) ด้วยความเร็ว 0.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (16.8 กิโลเมตรต่อวัน) (เส้นสีชมพู) แต่ด้วยสถานีเรดาร์ตำแหน่งชะอำขัดข้องในช่วงวันที่ 22-27 ตุลาคม 2558 จึงไม่มีข้อมูลกระแสน้ำบริเวณชะอำและหัวหินใน ช่วงเวลานี้ ทั้งนี้ สทอภ. ได้คาดการณ์ลักษณะการเคลื่อนที่ของคราบน้ำมัน ระหว่างวันที่ 24-27 ตุลาคม 2558 จากความเร็วกระแสน้ำสุทธิดังกล่าวข้างต้น เพื่อทดแทนข้อมูลที่ขาดหายไป พบว่าคราบน้ำมันน่าจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ (197 องศา) เป็นระยะทางประมาณ 50.4 กิโลเมตร (เส้นสีส้ม)

Admin 29/10/2015 644 0
Share :