Head GISDTDA

GISTDA ติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันระลอกใหม่บริเวณเกาะไผ่ จังหวัดชลบุรี

 GISTDA ได้ทาการตรวจสอบจากภาพดาวเทียม COSMO-SkyMed วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.02 น. พบลักษณะคล้ายคราบน้ามันมีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม มีพื้นที่ประมาณ 2.99 ตารางกิโลมตร ลอยอยู่บนผิวน้าทะเล บริเวณทางตะวันตกของเกาะไผ่ ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยอยู่ห่างจากชายฝั่งของเกาะไผ่ประมาณ 16 กิโลเมตร(กรอบสีแดง)

map

 สำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของคราบน้ามัน (Trajectory Forecasting) วิเคราะห์ด้วยข้อมูลกระแสน้ารายชั่วโมงจากระบบเรดาร์ชายฝั่งระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 58 (เวลา 18.00 น.) - 28 พ.ย. 58 (เวลา 12.00 น.) พบว่า คราบน้ามันมีทิศทางการเคลื่อนที่ไปทิศทางตะวันตกเฉียงใต้ เป็นระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร จากตาแหน่งวันที่ 23 พ.ย. 58 ด้วยความเร็ว 0.36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (8.64 กิโลเมตรต่อวัน) (เส้นประสีเขียว)

ในการนี้ GISTDA ได้ทาการสอบกลับ (Trajectory Backtracking) การเคลื่อนที่ของคราบน้ามันในช่วง 2 วันย้อนหลัง (วันที่ 21 -23 พ.ย. 58) เพื่อตรวจสอบหาบริเวณที่คาดว่า น่าจะเป็นต้นกาเนิดของคราบน้ามัน โดยใช้ข้อมูลกระแสน้ารายชั่วโมงและตาแหน่งคราบน้ามันที่ตรวจพบจากภาพถ่ายดาวเทียมข้างต้น พบว่าบริเวณที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคราบน้ามันมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร (เส้นประสีม่วง)

mapwater

การวิเคราะห์ในครั้งนี้ได้ใช้ระบบวิเคราะห์คราบน้ามัน (TEMAS) จาก E-GEOS ช่วยในการ Extract ขนาดและตำแหน่งของคราบน้ามัน เพื่อที่จะนาไปวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของคราบน้ามัน (Trajectory) ด้วยข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง

E-GEOS

Admin 25/12/2558 638 0
Share :