Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

21 สิงหาคม 2563 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" จัดโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของ GISTDA และได้พูดคุยกับนายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมา ที่ GISTDA เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยการนำเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและข้อมูลภูมิสารสนเทศ เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานและช่วยบริหารจัดการมลพิษ ให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมควบคุมมลพิษที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหานี้

นิทรรศการครั้งนี้ GISTDA ร่วมจัดกับกรมควบคุมมลพิษ เน้นในเรื่องของนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5
อีกทั้งการพัฒนาระบบประเมิน ติดตาม และพยากรณ์คุณภาพอากาศ จากเทคโนโลยีดาวเทียม ที่สนับสนุนโดย NASA ระบบดังกล่าวจะติดตามคุณภาพอากาศในบริเวณที่ไม่มีสถานีตรวจวัด และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดลองการใช้งาน

Admin 21/8/2020 0
Share :