Head GISDTDA

การมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของ สทอภ. หรือ CG_CSR

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 GISTDA  จัดกิจกรรมการมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของสทอภ. หรือ CG_CSR  ระหว่าง ผู้บริหาร และ บุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางระบบ WebEx โดยผู้บริหารประกอบด้วย ผศ.ดร.สมบัติ อยู่เมือง, รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์, คุณสมประสงค์ บุญยะชัย, ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน ที่จะนำไปสู่ การลงมือปฏิบัติจริง และขับเคลื่อนให้ GISTDA เป็นองค์กร CG-CSR Version 2.0

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 185 คน

Admin 20/8/2564 0
Share :