Head GISDTDA

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        จิสด้า แสดงภาพแผนที่จากดาวเทียม COSMO-Skymed-2 ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 2560 เพื่อติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) ส่วนใหญ่เป็นบริเวณพื้นที่ราบต่ำ และพื้นที่ลุ่มการเกษตร บริเวณริมแม่น้ำสายหลักและลำน้ำย่อย ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้า จะได้ส่งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์ ต่อไป อย่างไรก็ตาม ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์http://flood.gistda.or.thwww.gistda.or.th

        อย่างไรก็ตาม การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Admin 26/7/2560 615 0
Share :