Head GISDTDA

จิสด้าใช้ดาวเทียมทำแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนบริเวณภาคใต้

        จากการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 18.27 น. พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยข้อมูลจากภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า)  ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากเว็บไซต์ http://gmos.gistda.or.th หรือ http://flood.gistda.or.th

        อย่างไรก็ตาม การที่โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา หรือธีออส 2 ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 นั้น จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ระบบการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

Admin 7/12/2560 767 0
Share :