Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
Admin 16/8/2561 565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง