Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin 4/9/2561 529 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง