Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐานห้อง Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 2,000,000.- บาท
Admin 5/9/2561 716 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง