Head GISDTDA

โครงการจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศสำหรับรับ-ส่งเจ้าหน้าที่และข้อมูล จำนวน 7 คัน ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 61097336312 ภายในวงเงินงบประมาณ 7,200,000.- บาท เริ่มตั้วแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
ระยะเวลาประกาศ File
17/09/2561 ถึงวันที่ 19/09/2561
Admin 17/9/2561 543 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง