Head GISDTDA

โครงการจ้างพัฒนาระบบการให้บริการแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 15,000,000.- บาท ราคากลาง 16,264,000.- บาท
Admin 20/9/2561 617 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง