Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ (3 ปี) พ.ศ. 2561 - 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Admin 21/9/2561 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง