Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมร่างเอกสารประกวดราคา - จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับอาคารพัฒนาและควบคุมระบบดาวเทียม วงเงินงบประมาณ 53,324,600.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 62017477118 ระหว่างวันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2562
Admin 27/2/2019 773 0
Share :

Related news