Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการทดลองวิจัยอวกาศขั้นสูงสำหรับการพัฒนา liquid crystal ในสภาวะไร้แรงโน้นถ่วง(Space Ex) ภายในวงเงินงบประมาณ 10,500,000.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63037326953 ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 63
Admin 25/3/2020 747 0
Share :

Related news