Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ขนาด 120kVA ภายในวงเงินงบประมาณ 1,017,650.- บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63047422553 ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 30 เม.ย. 63
Admin 27/4/2020 1091 0
Share :

Related news