Head GISDTDA

ร่างเอกสารขอบเขตของงาน (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคา - จ้างปรับปรุงระบบคลังข้อมูลดาวเทียมธีออส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับเอกสารผ่านทางระบบ e-GP - เลขที่โครงการ : 63107264860 ระหว่างวันที่ 2 - 5 พ.ย.63
Admin 2/11/2020 747 0
Share :

Related news